ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

ITER

ITER on rahvusvaheline tuumaenergia suurprojekt. ITER on eksperimentaal tokamak reaktor. ITER ei hakka tootma elektrienergiat, vaid on mõeldud tuleviku tuumajaamade protsesside katsetusteks. ITER asub Lõuna-Prantsusmaal Provence-Alpes-Côte dAzuri ...

                                               

Kodune elektrienergiasalvesti

Kodune elektrienergiasalvesti on seade või seadmete süsteem, mille abil salvestatakse kodumajapidamises alternatiivenergia tootmisest saadud elektrienergiat. Tegemist on akupangaga, mis võimaldab üleliigset energiat salvestada kasutamiseks ajal, ...

                                               

Kogukonnaenergeetika

Kogukonnaenergeetika on kogukondlikku energiatootmist ja -tarbimist käsitlev energeetika haru. Selle fookuses on väikese süsinikujalajäljega taastuvatest allikatest soojuse ja elektri tootmine ning tarbimine kohalikul tasandil. Kogukonnaenergeeti ...

                                               

Kütteväärtus

Kütteväärtus on ühe massi- või mahuühiku kohta kütuse täielikul põlemisel eralduv soojushulk. Kütteväärtus iseloomustab kütuse põletamisel saadavat maksimaalset energiahulka. Seda mõõdetakse tavaliselt tahke- ja vedelkütuste korral kilokalorites ...

                                               

Kütuseelementide vesinikuenergeetika

Kütuseelementide vesinikuenergeetika kujutab endast vesiniku energia kasutamist kütuseelementide abil. Vesinikuenergeetika põhineb vesiniku energiamuundamisel ja -kasutamisel. Kütuseelement on keemiline vooluallikas, milles tekib elektrienergia k ...

                                               

Labamasin

Labamasin on seade, mis muundab vooluse energiat pöörleva võlli energiaks või vastupidi. Energia ülekandmist voolult võllile või võllilt voolule põhjustab labamasina rootorit tööratast läbiva vedeliku/gaasi impulsimomendi muutumine. Eristatakse ü ...

                                               

Laineenergia

Laineenergia on mehaanilise energia liik, mis vabaneb mere taseme kõikumisel lainetuse tekkimisel. Selle energeetiliselt mõistliku energiahulga saamine on tehniliselt keeruline. Lainete energiat tuleks koguda mere küllaltki suurelt pindalalt. Ka ...

                                               

Latvenergo

Latvenergo on Läti energeetikafirma, mis müüb Eestis elektrienergiat kaubamärgi Elektrum all. Kontserni emafirma on Latvenergo AS, millele kuuluvad tütarfirmad Latvijas elektriskie tīkli AS, Sadales tīkls AS DSO, Latvenergo Kaubandus OÜ, Latvener ...

                                               

Loodete energia

Loodete energia on mehaanilise energia liik, mis vabaneb mere taseme muutumisel tõusu ja mõõna ajal. Loodete energia muundatakse elektrienergiaks loodeteelektrijaamas. Maailma esimene elektrijaam, mis töötab tõusu ja mõõna jõul, avati 26. septemb ...

                                               

Maapinnalähedane geotermaalenergia

Maapinnalähedase geotermaalenergiana käsitletakse tavaliselt kuni 200 m sügavuseni esinevat energiat. Selles sügavuses on temperatuur liiga madal, et soojust kasutada otsekütteks või elektri tootmiseks. Ümbritseva energia ammutamiseks või talleta ...

                                               

Mikroenergeetika

Mikroenergeetika on väikese võimsusega elektri- ja soojustootmisseadmete rakendamine hajaenergeetikaks. Mikronergeetikas kasutatakse näiteks mikroturbiine, välispõlemismootoreid heeliumil töötavad stirlingmootorid ja termoakustilised jõuallikad, ...

                                               

Oktaaniarv

Oktaaniarv on bensiini detonatsioonikindlust iseloomustav näitaja. Detonatsioonikindlus on mootoribensiinide omadus põleda suure surveastmega mootoris normaalse kiirusega, mitte detonatsiooniliselt. Selle mõõduks on kokkuleppeline suurus oktaania ...

                                               

Polümeerelektrolüüt-kütuseelement

Polümeerelektrolüüt-kütuseelement ehk prootonivahetusmembraaniga kütuseelement on vooluallikas, mis muundab vesiniku ja hapniku vahelise reaktsiooni käigus eralduva keemilise energia elektrienergiaks. Teistest kütuseelementidest erineb PEKE madal ...

                                               

Puidugraanulid

Puidugraanulid on biokütus, mis on kokku pressitud peenestatud puidust. Küttegraanuleid saab teha kõigist viiest suurimast biomassi kategooriast: tööstusjäätmetest ja -saadustest, toidujääkidest, põllumajandussaaduste ülejääkidest, energia tootmi ...

                                               

Puugaas

Puugaas tekib biomassi kuumutamisel ilma õhu juurdepääsuta pürolüüsi meetodil. Puugaas koosneb süsinikoksiidist ehk vingugaasist, metaanist ja süsihappegaasist. Energiatihedus on ligikaudu 1.25 kWh/nm³. 1 kg puidust saab 2.5 nm³ puugaasi. Puugaas ...

                                               

Põhjamaade Energiauuringute Keskus

Põhjamaade Energiauuringute Keskus on Põhjamaade Ministrite Nõukogu alluvuses töötav organisatsioon, mis toetab Põhjamaade energiaalast koostööd ja rahastab selles vallas tehtavaid uuringuid. Toetatakse ühisprojekte, mis edendavad uuendusmeelseid ...

                                               

Põhjamaade Tippteaduse Algatus

Põhjamaade Tippteaduse Algatus on Põhjamaade ühine programm, mis keskendub uurimistööle ja innovatsioonile kliima, energia ja keskkonnaga seotud valdkondades. Programmi algatasid 2008. aastal Islandi peaminister Geir H. Haarde, Norra peaminister ...

                                               

Päikeseenergeetika

Päikeseenergeetika on päikeseenergia kasutamisel põhinev elektri ja/või soojuse tootmine. Päikeseküttel põhineva sooja vee saamiseks kasutatakse tumedapinnalisi päikesepaneele, millest läbi voolav soojusvaheti selleks võib olla vesi või muud sobi ...

                                               

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on edendada aatomienergia rahuotstarbelist rakendamist ning ära hoida selle kasutamine militaarsel otstarbel. Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri asutasid 19 ...

                                               

Ressiiver

Ressiiver on tehnikas kiirguse, elektromagnetlainete või energiakandja vastuvõtja. Termin on kasutusel energiatehnikas, raadiotehnikas ja helitehnikas. Energiatehnikas on ressiiiver gaasi- või aurutorustiku vahepaak, mis vähendab pulseeriva voolu ...

                                               

Roheline energia

Roheline energia on taastuvate energiaallikate baasil toodetud energia. Tavaliselt toodetakse niimoodi elektrienergiat. Rohelise energia liikideks on näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, loodete energia.

                                               

Soojuse ja elektri koostootmine

Soojuse ja elektri koostootmine ehk soojus- ja elektrienergia koostootmine on energia kahe vormi, soojuse ja elektri üheaegne tootmine tekkiva heitsoojuse ärakasutamisega. Soojuse ja elektri koostootmine võib toimuda näiteks soojuselektrijaamas. ...

                                               

Soojusenergia arvesti

Soojusenergia arvesti on mõõteriist soojusenergia tarbimise mõõtmiseks. See on keerukam ja kallim kui elektrienergia arvesti. Seepärast on täpsem soojusenergia arvesti ainult soojussõlmes ja korteris saab soojusenergia kulu mõõta kaudse hindamise ...

                                               

Soojuspump

Soojuspump on seadeldis, mis kannab soojusenergiat madalama temperatuuriga keskkonnast kõrgema temperauuriga keskkonda. Soojuspumbad on kasutusel nii kütte-, ventilatsiooni- kui ka konditsioneerimissüsteemides ning tehnoloogilistes protsessides. ...

                                               

Soojussõlm

Soojussõlm on hoone või hoonerühma seadmestik, mille abil soojusenergia tarbijad on ühenduses soojusvõrguga. Katlamaja ja hoonetevaheline soojusvõrk ühendatakse hoone küttesüsteemiga soojussõlme vahendusel. Soojussõlmes muudetakse välise soojusvõ ...

                                               

Taastumatu energiaressurss

Taastumatu energiaressurss ehk taastumatu energiaallikas ehk taastumatu energiavaru on energiaressurss, mille kogus kasutamisel väheneb. Mitmuses kutsutud ka taastumatuteks energiavarudeks ehk mittetaastuvateks energiavarudeks. Taastumatute energ ...

                                               

Taastuv energiaressurss

Taastuv energiaressurss ehk taastuv energiaallikas ehk taastuv energiavaru on energiaressurss, mida saab kasutada lakkamatult või mis taastub ökosüsteemi aineringete käigus, ilma et selle kogus inimtegevuse mõjul kahaneks. Taastumine eeldab, et n ...

                                               

Teaduspark

Teaduspark ehk tehnoloogiapark on ruumiliselt kokkukuuluvate tehnoloogiafirmade kogum, mis paikneb tavaliselt ülikoolilinnakus või selle läheduses. See on tihedalt seotud uurimiskeskuste ja kõrgharidusasutustega. Teaduspargi eesmärk on aidata kaa ...

                                               

Turbiin

Turbiin on labamasin, mille suure kiirusega pöörlev tööratas muundab voolava aine energia mehaaniliseks pöördliikumiseks. Näiteks: vesi ‒ hüdroturbiin, veeaur ‒ auruturbiin, gaas ‒ gaasiturbiin või tuul ‒ tuuleturbiin, ka tuulemootor. Energia muu ...

                                               

Tuumaelektrijaam

Tuumaelektrijaam ehk tuumajõujaam on selline elektrijaam, kus elektrienergiat saadakse tuumareaktoris aatomituuma lõhustumise tulemusel vabaneva soojusenergia arvel. Soojusenergia allikaks on tuumareaktor. Kõige laialdasemalt on kasutusel kahekon ...

                                               

E=mc²

Tegemist on Albert Einsteini relatiivsusteooria valemiga. E n e r g i a = m a s × v a l g u s e k i r u s v a k u m i s 2 {\displaystyle \mathrm {Energia} =\mathrm {mass} \,\times \,\mathrm {valguse\ kiirus\ vaakumis}^{2}} Füüsikas väljendab võrd ...

                                               

Hallvesi

Hallvesi on majapidamisreovesi ilma WC-st pärit reoveeta. Hallvesi ei sisalda inimeste fekaale. Hall vesi erineb vesiklosettidest tulevast veest, sest sisaldab väga vähe tahkeid aineid ja teatud juhtudel võib seda kasutada korduvalt kastmisveeks; ...

                                               

Joogivesi

Joogivesi on joomiseks sobiv vesi. Joogivee tarvitamine ei tohi põhjustada vahetuid ega pikaajalisi tervisehäireid. Enamikus arenenud maades on veevärgivesi, mida kasutatakse nii majapidamises, äris kui tööstuses, joomiseks sobiv, kuigi otseselt ...

                                               

Kaev

Kaev on rajatis maapinnast põhjavee ammutamiseks. Kaevud võivad suuresti erineda sügavuselt, veemahult ja vee kvaliteedilt. Kaevuvesi sisaldab tavaliselt rohkem mineraale kui pinnavesi ning võib seega vajada töötlemist vee pehmendamiseks. Kaeve h ...

                                               

Kraanivesi

Kraanivesi on kraanist tulev vesi, mida pumbatakse ja juhitakse hoonetesse läbi torustiku. Kraanivett kasutatakse igapäeva tegevustel nagu näiteks söögi valmistamisel, joomiseks, koristamiseks ja pesemiseks. Kraanivett peetakse üldiselt, eriti ar ...

                                               

Mineraalvesi

Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraal- või teisi lahustunud aineid, mis annavad veele maitse või terapeutilise omaduse. Soolad, väävliühendid ja gaasid on kõige tavalisemad ühendid, mis võivad olla lahustunud vees. Eestis loetakse mineraalv ...

                                               

Mpemba efekt

Mpemba efekt on nähtus, kus teatud tingimustel jäätub soe vesi kiiremini kui külm. Nähtus on nimetuse saanud Erasto Mpemba järgi aastal 1963. Kuigi efekti toimumise kohta leidub tõendeid, ei ole teadlased selle olemuses siiani üksmeelel. Samuti e ...

                                               

Niiskus

Niiskus on vee või veeauru sisaldus aines. Jaotatakse absoluutseks ja suhteliseks niiskuseks. Meteoroloogias mõõdetakse tavaliselt õhu absoluutset ja suhtelist niiskust. Mullateaduses mõõdetakse mulla absoluutset ja suhtelist niiskust. mullaniisk ...

                                               

Pehme vesi

Pehme vesi on vesi, mida iseloomustab väike või olematu kaltsiumi- ja magneesiumiioonide sisaldus. Pehme veega on näiteks sood ja graniidi ning sellega sarnaneva koostisega kristalsete kivimitega kokkupuutunud veed, sest neis on väike kaltsiumi- ...

                                               

Põhjaveereostus

Põhjaveereostus ehk põhjavee saastumine on saasteainete jõudmine läbi pinnase põhjavette. Seda laadi vee reostumine võib toimuda ka looduslikult, tulenevalt põhjavees väiksemal määral olemas olevast soovimatust saasteallikast või ebapuhtusest; se ...

                                               

Reovesi

Reovesi on vesi, mis on reostunud inimtegevuse tagajärjel. Reovesi tekib olmes ning tööstuses ja põllumajanduses. Ka sademevesi võib muutuda reoveeks, kui see kas õhus või äravoolupindadel saastub. Reovees ületab saasteainete hulk lubatud piirnor ...

                                               

Vee magestamine

Vee magestamine on vee soolsuse vähendamine. Tavaliselt on vee magestamise eesmärgiks joogivee saamine. Magestatud vesi erineb destilleeritud veest selle poolest, et destilleeritud vees pole üldse sooli, aga magestatud vees on neid joomiseks sobi ...

                                               

Veeaur

Veeaur on vesi gaasilises olekus. Vesi aurab nii tahkes kui ka vedelas olekus sõltumata temperatuurist. Viimasest sõltub vaid vee auramise intensiivsus. Kuigi kõnekeeles kasutatakse sõna veeaur tihti nähtava udu kirjeldamiseks, on veeaur ehk gaas ...

                                               

Veeproov

Veeproov on proov, mille abil määratakse harilikult vee kvaliteet. Veeproove võib võtta nt vooluveekogudest, salvkaevust, joogiveest joogiveeproov. Enamasti tuleb veeproovi võtmisel juhinduda asjaomastest eeskirjadest.

                                               

Veereostus

Veereostus ehk vee reostumine on suure hulga saastunud vee jõudmine inimtegevuse tagajärjel veekogusse või põhjavette. Kuigi looduslikud nähtused, nagu vulkaanipursked, veeõitsengud, tormid ja maavärinad võivad samuti põhjustada suuri muutusi vee ...

                                               

Veeressursid

Veeressursid ehk veevarud on mingi piirkonna pinna- ja põhjavee koguhulk, mida on võimalik kasutada. Veeressursid laiemas mõttes on vedelas, tahkes või gaasilises olekus olev vesi ja tema jaotumine maakeral. Veeressursside hulka kuulub kogu hüdro ...

                                               

Veeökosüsteem

Veeökosüsteem ehk akvaatiline ökosüsteem on veekeskkonnaga seotud ökosüsteem. Seal elavad elukooslused on sõltuvad nii üksteisest kui ka nende elukeskkonnast – veest. Kõige laiemalt saab eristada kahte veeökosüsteemi: mereökosüsteem ja mageveeöko ...

                                               

Anorgaaniliste värvipigmentide loend

Siin on mittetäielik tähestikuline loend anorgaanilistest värvipigmentidest, mida lisatakse peenestatuna maalikunstis kasutatavate värvide, samuti viimistlusmaterjalide koostisse neile värvuse andmiseks. Orgaaniliste pigmentide ja värvainete näge ...

                                               

Auhindade loend

Siin on loetletud auhindu, preemiaid, teenetemärke, aunimetusi ja stipendiume. Riiklikke teenetemärke ja aunimetusi siin loetletud pole. Eraldi loendid on veel: kirjandusauhindade loend teadusauhindade loend

                                               

Homo- ja biseksuaalsete isikute loend

See on mittetäielik ja avatud loend tuntud inimestest, kes on ise avalikustanud või kelle kohta on kindlalt teada, et nad on või olid homo- või biseksuaalsed. Konsensuslikud seksuaalsuhted samast soost täiskasvanud isikute vahel ei ole enamikus r ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →