ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

Tubakas (aine)

Tubakas on tubaka taimeperekonna lehtedest saadud aine. Eurooplaste esimesest kokkupuutest tubakaga on ülestähendusi leitud Chr. Kolumbuse laevapäeviku 1492. aasta 6. novembri sissekandes. Kolumbuse nimetatud San Salvadori saarel kinkisid pärisma ...

                                               

Värv

Värv on pigmenti ja sideainet sisaldav vedel, pastataoline või tahke aine, mis pinnale kantuna moodustab füüsikalise või keemilise protsessi tulemusel tahke kelme ning kaunistab pinda ja kaitseb seda kahjustavate tegurite eest. Pigment annab värv ...

                                               

Energiatihedus

Energiatihedus on füüsikaline suurus, mis väljendab energiat ruumalaühiku kohta või energiat massiühiku kohta. Energiat ruumalaühiku kohta nimetatakse energia ruumtiheduseks. Energiatihedusega iseloomustatakse välju, keskkondi ja aineid, sealhulg ...

                                               

Kiirgusbilanss

Kiirgusbilanss on aluspinnale langenud ja sealt lahkunud kiirguste vahe. Eristatakse positiivset kiirgusbilanssi ja negatiivset kiirgusbilanssi. Negatiivse kiirgusbilansi korral kiirgab aluspind atmosfääri rohkem soojuskiirgust kui ta Päikeselt j ...

                                               

Primaarenergia

Primaarenergia on energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata ehk mida leidub looduses ja saab kohe kasutada. Primaarenergiat pole töödeldud, kuigi see muudetakse paljudel juhtudel edastus- ja rakendussoodsamaks vääris- ehk seku ...

                                               

Antroopsusprintsiip

Antroopsusprintsiip on tees, mille kohaselt maailm on niisugune, et seal saaks eksisteerida inimene, sest muidu ei oleks inimesel võimalik seda vaadelda ega kirjeldada.

                                               

Barüogenees

Barüogenees on varajases universumis toimunud hüpoteetiline füüsikaline protsess, mis põhjustas barüonasümmeetria, st aine ja antiaine tasakaalustamatuse vaadeldavas universumis. Teisiti öeldes on barüogenees universumi seisund ajavahemikus 10 −3 ...

                                               

Barüonaine

Barüonaine on barüonidest ja elektronidest koosnev aine. Erinevalt barüonilisest ainest, kujutab mittebarüoniline aine endast ainet, mis ei koosne peamiselt barüonidest. Siia alla kuuluvad neutriinod, vabad elektronid, tumeaine, supersümmeetrilis ...

                                               

Barüonasümmeetria

Barüonasümmeetria, ka aine-antiaine asümmeetria, ka Universumi barüonasümmeetria, on tasakaalustamatus barüonaine ja antibarüonilise aine vahel vaadeldavas universumis. Ei osakestefüüsika standardmudel ega üldrelatiivsusteooria anna ammendavat se ...

                                               

Fotomeetriline paradoks

Fotomeetriline paradoks ehk Olbersi paradoks ehk tumeda öötaeva paradoks on astrofüüsika ja füüsikalise kosmoloogia valda kuuluv paradoks, mis seisneb vastuolus ühelt poolt lõputu ja igavese staatilise universumi ning teiselt poolt öötaeva tumedu ...

                                               

Friedmanni võrrandid

Friedmanni võrrandid on üldrelatiivsusteooriast leitud kosmoloogia võrrandid, mis määravad homogeense ja isotroopse aegruumi evolutsiooni. Võrrandid tuletas esimesena Alexander Friedmann aastal 1922 ja 1924. aastal lisas ka täiendavad võrrandid n ...

                                               

Hubblei seadus

Hubblei seadus ehk punanihke seadus on astronoomias täheldatav seos, mille kohaselt vaadeldavate galaktikate punanihke suurus on võrdeline nende kaugusega vaatlejast. Kui Edwin Hubble hakkas süstematiseerima galaktikaid, avastas ta, et galaktikad ...

                                               

Kosmiline mikrolaine-taustkiirgus

Kosmiline mikrolaine-taustkiirgus ehk reliktkiirgus on Universumi algusaegadest pärinev kiirgus kosmoses. Kiirguse avastasid 1964. aastal Arno Penzias ja Robert Wilson. Saadud teadmised võimaldasid tõendada teooriat, et Universum oli kunagi väga ...

                                               

Kosmoloogiline konstant

Kosmoloogiline konstant on kosmoloogiast tulev kosmose vaakumi energiatiheduse väärtus. Esmakordselt kasutas kosmoloogilist konstanti Albert Einstein aastal 1917, et sobitada üldrelatiivsusteooriat staatilise Universumiga. Kui aga Edwin Hubble 19 ...

                                               

Kosmoloogiline printsiip

Kosmoloogiline printsiip hõlmab loodusteadusliku kosmoloogia kaks põhieeldust või -oletust, mis on aluseks Universumi kui terviku mudelitele. Ta on tihedalt seotud Koperniku printsiibiga. Kosmoloogilise printsiibi sõnastas 1933 astrofüüsik Edward ...

                                               

Kreatsionism

Kreatsionism on religioossed, teoloogilised ja filosoofilised veendumused või maailmavaated, milles maailm ja elu on otseselt Jumala loodud. Mõistet kasutas Charles Darwin 1856. aasta kirjas nende kohta, kes usulistel põhjustel vaidlustasid tekki ...

                                               

Kvantkosmoloogia

Kvantkosmoloogia on teoreetilise füüsika valdkond, mis uurib kvantmehaanika efektide mõju Universumi kujunemisele ja selle varajasele arengule, eriti vahetult pärast Suurt Pauku. Teisisõnu, kvantkosmoloogia on katse teoreetilises füüsikas luua Un ...

                                               

Lagrangei punktid

Lagrangei punktid ehk L-punktid on asukohad ruumis, kus väikese massiga keha saab kahe, teineteise ümber tiirleva, suure massiga keha suhtes paigal püsida. Nendes punktides tasakaalustavad gravitatsioonilised jõud ja orbitaalne liikumine teinetei ...

                                               

Maa-väliste tsivilisatsioonide otsingud

Maa-väliste tsivilisatsioonide otsingud on katsed leida tõendeid maaväliste tsivilisatsioonide kohta. Üldiselt tunnustatud elu tunnused on keemiliselt püsiv sisekeskkond, ainevahetus, kasv, keskkonnaga kohastumine, stiimulitele reageerimine ja pa ...

                                               

Stardiplatvorm

Stardiplatvorm on maapealne platvorm, kust rakettmootoriga raketid või kosmosesõidukid tõusevad vertikaalselt lendu. Kosmodroom on rajatis, mis koosneb ja varustab ühte või mitut stardiplatvormi. Stardiplatvorm koosneb enamasti statsionaarsest võ ...

                                               

Stringiteooria

Stringiteooria on teoreetilise füüsika suund, mis uurib mitte punktosakeste, vaid ühemõõtmelise ulatuvusega objektide, nn stringide dünaamikat ja vastastikmõjusid. Stringiteooria kasutab nii kvantmehaanika kui ka relatiivsusteooria ideid, sellepä ...

                                               

Stringiteooria maastik

Stringiteooria maastik, ka antroopne maastik, ka maastikuprobleem, on stringiteoorias eksponentsiaalselt suure arvu mitteekvivalentsete valevaakumite olemasolu. Kokku nad moodustavad "maastiku". Selline suur valevaakumite arv on seletatav Calabi- ...

                                               

Suur Kollaps

Suur kollaps on üks universumi võimalikest saatustest, mis saab tõeks, kui universumi paisumine aeglustub ja hakkab lõpuks kokku tõmbuma. Universum tõmbub kokku kuni temast saab singulaarsus ja uue Suure Pauguga saab alguse uus universum.

                                               

Suur ühendteooria

Suur ühendteooria ehk suure ühenduse teooria, ka suur ühendus, on osakestefüüsikas teoreetiline mudel, mis kirjeldab ühtse skeemi järgi tugevat, nõrka ja elektromagnetilist vastastikmõju. Eeldatakse, et äärmiselt kõrge energia juures need fundame ...

                                               

Tasasuse probleem

Tasasuse probleemiks nimetatakse Suure Paugu teoorias kerkinud probleemi, kus stabiilse tasase universumi tekkeks ja arenguks peab energiatihedus olema kindla väärtusega. Energiatihedus mõjutab aegruumi kõverust ning vaid üks kriitiline väärtus t ...

                                               

Timaios

"Timaios" on üks Platoni dialoogidest. Teos on kirjutatud umbes aastal 360 eKr. Teos koosneb peamiselt pikast monoloogist, mida peab Timaios Lokrosest. Teised tegelased on Sokrates, Hermokrates ja Kritias. Tegemist on esimese osaga oletatavast tr ...

                                               

Tumeaine

Mitte segi ajada Antiaine ja tumeenergiaga. Tumeaine ehk varjatud aine on aineliik füüsikas, mida ei ole näha, kuid mida on tunda tema raskusjõu tõttu. See tähendab, et ta osaleb gravitatsioonilises vastasmõjus tavaainega, kuid ei kiirga valgust ...

                                               

Täielik kosmoloogiline printsiip

Täielik kosmoloogiline printsiip ehk absoluutne kosmoloogiline printsiip on kosmoloogias postulaat, mille kohaselt Universum on igal pool ja igal ajal ühesugune. Ta erineb Albert Einsteini 1917. aastal kasutusele võetud kosmoloogilisest printsiib ...

                                               

Universumi peenhäälestus

Universumi peenhäälestus ehk Universumi täppishäälestus on teoreetilise füüsika kontseptsioon, mille kohaselt Universumi ja selle koostisosade aluseks ei ole suvalised, vaid rangelt määratletud füüsikakonstantide väärtused. Selliste füüsikakonsta ...

                                               

Universumi soojussurm

Universumi soojussurm on selline olek, mille korral temperatuur langeb elutegevuse jaoks liiga madalaks ehk kõik on lõpuks külm ja surnud. Soojussurm pikemalt on termodünaamiline paradoks, mis tähendab universumi hüpoteetilist lõppolekut, kus täi ...

                                               

WMAP

WMAP on aastal 2001 üles lennutatud NASA kosmoseaparaat kosmilise mikrolaine-taustkiirguse uurimiseks. Selle ülesanne oli kaardistada taustkiirguse üliväikesed temperatuurierinevused, et aidata kontrollida Universumi kosmoloogilisi teooriaid. Pro ...

                                               

ΛCDM-mudel

ΛCDM-mudel on kosmoloogiline mudel, mis kirjeldab Universumi arengut alates Suurest Paugust väheste parameetrite abil. Λ on kosmoloogiline konstant. CDM on külm tumeaine inglise keeles cold dark matter. See teooria on kõige lihtsam teadaolev mude ...

                                               

Biogaas

Biogaas ehk käärimisgaas on suure metaanisisaldusega gaas, mis tekib, kui mikroorganismid taimse ja loomse päritoluga heitmeid anaeroobselt lagundavad. See koosneb peamiselt metaanist CH 4 ja süsinikdioksiidist CO 2, vähesel määral sisaldub bioga ...

                                               

Eesti Loodusturismi Ühing

MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing esindab loodusturismiga tegelevaid ettevõtjaid. MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing teadvustab Eesti kui loodusriigi tähtsust, säilitab ja parandab selle mainet ning kuvandit. MTÜ asutati 20. veebruaril 2018 Märjamaa rahva ...

                                               

Globaalsed ühisvarad

Globaalne ühisomand ehk globaalsed ühisvarad on Maa ja selle atmosfääri eluliselt tähtsad osad, mis ei saa kuuluda mitte ühegi isiku ega riigi kontrolli alla ning mida kõik saavad vabalt kasutada. Globaalsed ühisvarad on näiteks õhk, stratosfääri ...

                                               

Laululinnud

Laululinnud ehk laululised on linnud, kes kuuluvad värvuliste alamseltsi Passeri. Laululindude hulka kuulub ligi 4000 linnuliiki, mis moodustab peaaegu poole kogu Maa linnustikust. Laululinde eristatakse teistest lindudest nende laulukõri kõige t ...

                                               

Loodusrekordid

Loodusrekordid on looduse enda tippsaavutused, nagu kõrgeimad tipud, vanimad elusolendid, kõrgeimad puud jne. Regulaarselt kogutakse loodusrekordeid vähestes maailma riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides. Eestis kogutakse loodusrekordeid regul ...

                                               

Loodusturism

Loodusturism on turismi vorm, mis keskendub looduselamuste pakkumisele ja kasutab selleks looduskeskkonda ärilistel eesmärkidel. Loodusturism on kasvav nišiturg ettevõtetele, mis osutavad teenuseid linnu- ja loodusvaatlejatele, ratturitele, mägir ...

                                               

Loodusvarad

Loodusvarad ehk loodusressursid on looduskeskkonna osad, mida inimühiskond olemasoluks vajab ja tootmises kasutab. Võrreldes keskkonnafunktsioonide ja looduskapitaliga on loodusvara mõiste kitsam. Loodusvarad on näiteks kaevandamisväärsed kivimid ...

                                               

Mustrid looduses

Mustrid looduses on nähtavad vormilised korrapärad, mida looduses leidub. Neid mustreid esineb erinevates nähtustes ja objektides ning need võivad olla matemaatiliselt modelleeritavad. Looduslike mustrite hulka kuuluvad sümmeetriad, puud, spiraal ...

                                               

Perioodiline protsess

Perioodiline protsess toimub tsüklitena s.t. on teatud ajavahemike järel korduv, seejuures protsess viiakse igas tsüklis lõpuni. Laboratoorsetes kolbides teostatavad reaktsiooni- või destillatsiooniprotsessid on reeglina perioodilised, mis tähend ...

                                               

Pidev protsess

Pidev protsess on ajas katkematult toimuv protsess. Keemiline, füüsikaline või biokeemiline protsess toimub pidevrežiimis, kui lähtematerjal ei ammendu või seda lisandub pidevalt ja samaaegselt toimub produkti tasakaalustatud väljundvool. Pideva ...

                                               

Buun

Buun ehk põiktamm ehk kannustamm on voolu reguleeeriv ja mere- või jõekallast uhtmise eest kaitsev kaldast lähtuv tamm. Jõebuunid kaitsevad enamasti kaldaid uhtumise eest ning voolusängi ahendades kiirendavad nad veevoolu kiirust, mistõttu nt lae ...

                                               

Kalatrepp

Kalatrepp ehk kamberkalapääs on kaladele vooluveekogul mingit tõket ületada võimaldav trepp, mis koosneb madalatest omavahel ühenduses trepiastmeist, mida läbib veevool. Kalatrepid võimaldavad kaladel ületada tõkkeid, sest seal saavad nad ujuda j ...

                                               

Vari (vesiehitus)

Vari on liigutatav tarind, millega osaliselt või täielikult suletakse vesiehitise, näiteks ülevoolupaisu, lüüsi, torustiku, kalakäigu või hüdrotehnilise tunneli suudmeava. Varja avatakse ja suletakse vastava mehhanismi, näiteks vintsi, kraana või ...

                                               

Alternatiivenergia

Alternatiivenergia on üldnimetus energeetilistele ressurssidele, mida saaks kasutada fossiilkütuste ja tuumaenergia asemel ilma süsinikuringet häirimata ja radioaktiivseid jäätmeid tekitamata. Alternatiivne energia on saadud sellistest taastuvate ...

                                               

Bensiinijaam

Bensiinijaam ehk tankla on koht, kus müüakse kütust mootorsõidukitele. Tavaliselt müüakse bensiini ja diislikütust, aga vahel ka gaasi, etanoolkütust, biokütuseid ja õlisid. Bensiinijaam võib olla kombineeritud poega. Ilma personalita bensiinijaa ...

                                               

Biometaan

Biometaan ehk rohegaas on metaanirikas gaasiline kütus, mida toodetakse erinevatest biolagunevatest jäätmetest. Nendeks jäätmeteks võivad olla reovesi, reoveesetted, põllumajandusliku päritoluga jäätmed ning erinevat päritolu biomass, mis muudab ...

                                               

Energiabilanss

Energiabilanss on süsteemi energiavoogude summa. Kui süsteemi siseenergia ei muutu, siis on süsteemi siseneva ja süsteemist väljuva energiavoo võrdsuse korral süsteemi temperatuur muutumatu ning energiabilanss null. Energiabilansi arvutamisel tul ...

                                               

Energiamuundur

Energiamuundur on seade või vahend, mis teisendab mingit liiki energia vastavalt kasutusotstarbele mõnda teist liiki energiaks. Muundamine võib olla üheastmeline vt tabel või mitmeastmeline, näiteks kütuse energia muundamine aurukatlas auruks soo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →