ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Abilinnapea

Abilinnapea on Eestis linnavalitsuse liige, kelle esitab linnapea ning kinnitab linnavolikogu. Tavaliselt lepitakse abilinnapeade kohtade arv ja abilinnapeade isikud kokku omavalitsuse valimiste järel koalitsioonipartnerite vahelistel läbirääkimi ...

                                               

Aitab valelikust poliitikast

Aitab valelikust poliitikast oli 2012. aastal sotsiaalmeediast alguse saanud erakondadeväline poliitiline kodanikuliikumine, mis võitles poliitilise korruptsiooni vastu ning Eesti poliitika läbipaistvuse ja aususe eest. Liikumise lehekülg Faceboo ...

                                               

Alati Ustav

Alati Ustav oli 2006. aasta maist oktoobrini tegutsenud eesti rahvuslaste poliitiline survegrupp, mis pooldas Tallinnas Tõnismäel seisnud Teise maailmasõja monumendi pronkssõduri teisaldamist. Liikumine moodustus 2006. aasta mai lõpus inimestest, ...

                                               

Ametlikud Teadaanded

Ametlikud Teadaanded on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, kus avaldatakse teateid, kutseid ja kuulutusi, mille avaldamiskohustus tuleneb seadustest või määrustest. Väljaande väljaandja ja vastutav töötleja on Justiitsministeerium. Väljaanne ...

                                               

Demokraatlik Ühendus "Vaba Eesti"

Demokraatlik Ühendus "Vaba Eesti" oli nn rahvuskommunistide asutatud poliitiline ühendus, mis tegutses aastatel 1990–1993. Ühenduse peamine tegutsemispiirkond oli Eesti NSV / EV XII Ülemnõukogu. Ühenduse esimees oli Indrek Toome.

                                               

Eesti arhitektuuripoliitika

Eesti arhitektuuripoliitika on põhimõtted ja tegevused, mille siht on käsitleda ehitatud keskkonda Eesti rahvusliku rikkuse olulise osana ning säilitada ja kasvatada selle väärtust hea ruumiloome, s.t kestliku ruumilise planeerimise, väärtarhitek ...

                                               

Eesti keelepoliitika

Eesti keelepoliitika kuulub Haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalasse. Ministeeriumi ülesanded on keelepoliitika planeerimine, korraldamine ja arendamine; riigi arengukavade väljatöötamine keelepoliitika valdkondades ja nende kooskõla taga ...

                                               

Eesti kodakondsuseksam

Eesti kodakondsuseksam on eksam, mis tuleb sooritada Eesti kodakondsuse saamiseks. See koosneb eesti keele oskuse eksamist ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise eksamist. Piiratud teovõime, halva terviseseisundi ja eesti ...

                                               

Eesti kodakondsuspoliitika

Eesti kodakondsus omandatakse sünniga või saadakse naturalisatsiooni korras. Erandjuhul võidakse see kinkida eriliste teenete eest. Isik, kes on Eesti kodakondsusest alaealisena ilma jäänud, on õigus see täisealiseks saades taastada. Dokument või ...

                                               

Eesti lõimumispoliitika

Eesti lõimumispoliitika üks olulisemaid alusdokumente on lõimumiskava aastateks 2014–2020 ehk "Lõimuv Eesti 2020". Kultuuriministeeriumi ülesanne on toetada Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurielu ning aidata säilitada nende kultuurilist omapä ...

                                               

Eesti Mälu Instituut

Eesti Mälu Instituut on 2008. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on inimvaenulike režiimide poolt toime pandud rahvusvaheliste kuritegude ja inimõiguste rikkumise ning need režiimid loonud totalitaarsete ideoloogiate uur ...

                                               

Eesti president

Eesti president on Eesti Vabariigi riigipea. Presidendi institutsioon loodi Eestis 1938. aastast kehtima hakanud põhiseadusega. Eraldi riigipea institutsioon loodi Eestis 1934. aastal põhiseadusega, siis nimetati seda Riigivanemaks.

                                               

Eesti Rahvuslik Liikumine

Eesti Rahvuslik Liikumine oli paremkonservatiivne poliitiline liikumine aastatel 2006–2012, mis väitis oma põhiliseks eesmärgiks olevat Eesti Vabariigi kodanike aktiviseerimise ja kaasamise riigivõimu demokraatlikku teostamisse, et tagada sellega ...

                                               

Eesti regionaalarengu strateegia

Eesti regionaalarengu strateegia määratleb regionaalarengu tulevikuvisiooni, regionaalarengu suunamise strateegilised eesmärgid ning regionaalpoliitika elluviimisel järgitavad põhimõtted. Eesmärk on kujundada regionaalpoliitika, mis võimaldaks kõ ...

                                               

Eesti riigikord

Eesti Vabariik on parlamentaarne vabariik, kus on põhiseadusega kehtestatud võimude lahusus ja tasakaalustatus: seadusandlikku võimu kannab Riigikogu, täidesaatvat Vabariigi Valitsus ning kohtuvõimu kohtusüsteem eesotsas Riigikohtuga. Vabariigi P ...

                                               

Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel

"Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel" on raamat, mis ilmus 2006. aasta mais kirjastuses ILO. Raamatu on koostanud endine ajakirjanik Madis Salum. ISBN 9985-57-797-3

                                               

Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee

Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee oli 22. oktoobril 1917 Tallinnas Eesti Nõukogude II Kongressil valitud bolševike P) ja pahempoolsete esseeride initsiatiivgrupp relvastatud võimuhaaramise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks Eestimaa kubermangus ...

                                               

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ehk ERJK on 27. märtsil 2011 erakonnaseaduse alusel moodustatud haldusorgan, mille ülesandeks on kontrollida erakondade, valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kuluta ...

                                               

Erakonnaseadus

Erakonnaseadus on Eesti seadus, mis võeti vastu 11. mail 1994 ja jõustus 16. juunil 1994. Seaduses on järgmised peatükid: "Üldsätted" kus muu hulgas defineeritakse erakond, "Erakonna asutamine ja selle tegevuse korraldus" alapeatükid "Erakonna te ...

                                               

Harta 12

"Harta 12" oli kodanikualgatuslik pöördumine, mis koostati ja avaldati 2012. aasta novembris, millega 17 Eesti ühiskonnategelast ja aktivisti juhtisid tähelepanu kitsaskohtadele Eesti riigi juhtimisel. Hartale kirjutasid alla Andres Ammas, Ignar ...

                                               

I Riiginõukogu välis- ja riigikaitsekomisjon

I Riiginõukogu välis- ja riigikaitsekomisjon valiti 5. mail 1938 järgmises koosseisus: Jaan Soots Friedrich Akel abiesimees Johan Laidoner esimees Joakim Puhk Viktor Päts I Riigivolikogu ja Riiginõukogu Välis- ja riigikaitse komisjonide ühine koo ...

                                               

I Riigivolikogu välis- ja riigikaitsekomisjon

I Riigivolikogu välis- ja riigikaitsekomisjon valiti 5. mail 1938 järgmises koosseisus: Mihkel Hansen abiesimees Rudolf Riives Alo Karineel Otto Pukk valiti 17. oktoobril 1939 Riigivolikogu esimeheks Ants Piip II abiesimees, määrati 12. oktoobril ...

                                               

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon ehk nn Max Jakobsoni komisjon oli 1999. aastal Eesti Vabariigi presidendi Lennart Mere poolt kokku kutsutud uurimiskomisjon, mille ülesandeks oli Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu ...

                                               

Interliikumine

Interliikumine, ka Interrinne oli Eestis aastatel 1988–1991 tegutsenud nõukogudemeelne ja Eesti iseseisvuse vastane liikumine. Eestimaa Rahvarinde moodustamine ja üldise poliitilise olukorra muutumine tekitas 1988. aasta kevadel ja suvel nõukogud ...

                                               

Jääkeldri algatus

Jääkeldri ümarlaud oli Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese algatusel Kadrioru lossi jääkeldrisse kokku kutsutud "Harta 12" koostajate, vabakonna, erakondade esindajate, kultuuritegelaste ja poliitikateadlaste nõupidamine, mis toimus ...

                                               

Kallaste linnavolikogu (1940)

Kallaste linnavolikogu valiti 31. märtsil ja 1. aprillil 1940, kuna senise volikogu koosseisust lahkus 7 volinikku. 828 hääleõiguslikust kodanikust käis valimas 749 90.4%. 12 kohale seati üles 21 kandidaati, omavahel võistlesid linnavanem Ivan Pa ...

                                               

Kolmikliit (Eesti)

Kolmikliit oli kolme Eesti partei – Eesti Reformierakonna, Isamaaliidu ja Mõõdukate – valimisliit ja järgnev valitsuskoalitsioon, mis oli võimul aastatel 1999–2002.

                                               

Kust sa tead?

"Kust sa tead?" on poliitiliselt neutraalne ühiskondlik algatus, milles lööb kaasa mitukümmend organisatsiooni – teadusasutusi, ajakirjandusväljaandeid, erialaühendusi ja ettevõtteid. Algatust koordineerib Eesti Teadusagentuur. Algatuse "Kust sa ...

                                               

Lehmakauplemine

Lehmakauplemine on piltlik ja halvustav mõiste, mille Eesti ajakirjandus võttis kasutusele 1920. aastate alguses, tähistamaks poliitilise koalitsiooni läbirääkimisi. Nii nagu turul kauplemisel, nii tehti ka erinevate erakondade ja parteide vaheli ...

                                               

Maatameeste konverents

Maatameeste konverents oli 1917 moodustatud maaproletariaadi ja kehvtalurahva maakondlik või ülemaaline esinduskogu ja ühtlasi nende esinduskogude ülemaaline nõupidamine. Konverentside kui esinduskogude eelkäijad olid maatameeste ühingud. Nende ü ...

                                               

Memorandum 14

Memorandum 14 oli aktsioon, mille algatas viis Eesti venekeelset ühiskonnategelast ja kodanikuaktivisti 9. aprillil 2014 eesmärgiga koguda allkirju avaldusele, mis Ukraina sündmuste taustal toetas Eesti suveräänsust ja mõistis hukka "kolmandate r ...

                                               

Mitmikkodakondsus Eestis

Mitmikkodakondsus on isiku õiguslik seisund, kus tal on õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused samaaegselt mitme riigi suhtes. Kodakondsuse seaduse kohaselt ei ole Eestis mitmikkodakondsus lubatud, mis tähendab, et teise riigi kodakondsus ...

                                               

Narva linnavolikogu

Narva linnavolikogu on Narva linna omavalitsusorgan, mis tegutseb linnas alates 1873. aastast. 1870. aastast pidi Venemaa üldise linnaseaduse järgi linnades moodustama linnaomavalitsuse, mis koosnes linnavolikogust ja linnavalitsust. Aastatel 191 ...

                                               

NRG-tehing

NRG-tehing oli väljend 2000. aastal Mart Laari valitsuse poolt Eesti riigi omandis olnud Narva Elektrijaamade 49 protsendi aktsiate NRG Energyle müümise protsessi kohta, mis kestis rohkem kui aasta ja lõppes lepingu tühistamisega. Eesti Energia j ...

                                               

Nõmme alevivolikogu

Nõmme alevivolikogu oli Nõmme alevi esindusorgan, mille ülesanne oli Nõmme elu korraldamine otsuste vastuvõtmisega. Volikogu tegutses aastatel 1917–1926. Nõmme nimetati 12. novembril 1926 linnaks. Viimane alevivanem jätkas linnapea kohustuste täi ...

                                               

Nõmme Linnaosa Halduskogu

Nõmme Linnaosa Halduskogu on esindusorgan, mille ülesanne on Nõmme linnaosa elu korraldamine vastavasisuliste otsuste vastuvõtmise teel. Otsuste täideviimine on delegeeritud Nõmme Linnaosa Valitsusele. Halduskogu töökorraldus on määratletud "Nõmm ...

                                               

Ohvitseride teenistuskäigu seadlus

Ohvitseride teenistuskäigu seadlus määras Eesti ohvitseride teenistuskäigu nii rahu kui ka sõja ajal. Seadlus anti Vabariigi Presidendi poolt 28. novembril 1938 ja avaldati Riigi Teatajas 8. detsembril 1938, mil ta jõustus seadluse XI osa. Seadlu ...

                                               

Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon

Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon on 1992. aastal Tallinnas moodustatud komisjon, mis uurib 20. sajandil okupatsioonivõimude kohaldatud vägivalda Eesti territooriumil ja Eesti kodanike suhtes teistes riikides.

                                               

Otepää Rahvakogu

Otepää Rahvakogu on üritus, mida korraldab kodanikualgatus Otepää Kodanik. Esimene üritus toimus 23. mail 2013 Otepää Kultuurikeskuses. Arutelu juhtis Märt Treier. Rahvakogu laudkondades arutati viie teema üle: teenused – mida teha, et vallakodan ...

                                               

Parem Eesti

Parem Eesti on Eestis tegutsev poliitiline ühendus. Ühendus kanti äriregistrisse 2009. aastal. 2014. aastal kavatsesid kaks ühendust – Parem Eesti ja Vaba Isamaaline Kodanik – moodustada uue erakonna Vabaerakond, ent Parem Eesti loobus sellest et ...

                                               

Peibutuspart

Peibutuspart on eesti poliitikaterminoloogias poliitik, kes küll kandideerib valimistel, kuid ei kavatsegi valimisvõidu korral saadud mandaati kasutada, vaid laseb enda asemel ametipostile asendusliikme. Kõige sagedamini puudutab see riigikogulas ...

                                               

Professorite kiri kaitseministrile

Professorite kiri kaitseministrile on avalik kiri, mille saatsid kaksteist Eesti ja Helsingi praegust või endist õppejõudu 23. aprillil 2007 kaitseminister Jaak Aaviksoole. Selles juhiti tähelepanu pronkssõduri teisaldamisega seotud riskidele nin ...

                                               

Punane Lipp

Punane Lipp oli 1907–1908 Peterburis ilmunud ajakiri. Ajakiri oli Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei Eestimaa Ühenduse Keskkomitee häälekandja. Partei oli ka ajakirja väljaandja.

                                               

Põhiseaduse Assamblee

Põhiseaduse Assamblee oli taastatud Eesti Vabariigi uue põhiseaduse koostamiseks moodustatud esinduskogu. Assamblee koosseis kujundati 20. augustil 1991 vastuvõetud "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest" alusel delege ...

                                               

Põhiseaduse kriis 1930. aastate algul Eesti Vabariigis

1930. algusaastate Eesti põhiseaduskriisi taga oli kolm suuremat põhjust: 20. sajandi algupoole Eestis domineerinud vasakpoolsed ja üliliberaalsed ideed, mis määrasid 1920. aastate põhiseaduse sisu ning sellest lähtuv poliitiliste institutsioonid ...

                                               

Radikaal (ühing)

Radikaal oli Eestis aastatel 1930–1931 tegutsenud kultuur-poliitiline ühing. Ühing registreeriti 1930. aasta juunis. Selle asutajad olid Juhan Vilms, Ants Roos ja Eduard Riisna. Põhikirja kohaselt oli selle eesmärk edendada radikaal-demokraatlikk ...

                                               

Rahvakogu

Rahvakogu on ühisloome meetodit kasutanud algatus, mis kutsuti ellu valmistamaks ette muudatusettepanekuid valimisseaduste, erakonnaseaduse ja teiste küsimuste lahendamiseks Eestis, mida seostati riigi demokraatia tulevikuga. Rahvakogu järgis üle ...

                                               

Rahvarinne

Rahvarinne, ametliku nimetusega Rahvarinne Perestroika Toetuseks, hiljem Eestimaa Rahvarinne ja lihtsalt Rahvarinne, oli kodanikualgatusega sündinud poliitiline liikumine, perestroikaaja suurim massiliikumine Eestis aastatel 1988–1993. Rahvarinde ...

                                               

Rahvuskogu

Rahvuskogu oli Eesti eriülesandega rahvaesindus, mis tegutses 1937. aastal. Rahvuskogu üldkoosolek võttis vastu põhiseaduse 28. juulil 1937. Riigivanem kuulutas põhiseaduse välja 17. augustil 1937. Uus põhiseadus jõustus 1. jaanuaril 1938. Rahvus ...

                                               

Riigihoidja

Riigihoidja oli Eesti riigipea ametinimetus alates Rahvuskogu poolt vastu võetud Eesti Vabariigi Põhiseaduse avaldamisest Riigi Teatajas 3. septembril 1937, kuni Vabariigi Presidendi ametisseastumiseni 24. aprillil 1938. Seni ametisolnud Peaminis ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →